Predstavitev aktivnosti, ki jih je Slovenija izvedla doslej na področju nesnovne dediščine

Ob Evropskih dnevih kulturne dediščine leta 2005 je Ministrstvo za kulturo izdalo knjigo "Nesnovna kulturna dediščina" s prispevki o nesnovni dediščini v Sloveniji. Napisali so jih priznani slovenski etnologi.

Leta 2006 je Ministrstvo za kulturo razpisalo ciljni raziskovalni projekt: "Register nesnovne kulturne dediščine kot del enotnega registra kulturne dediščine", za obdobje 2006 – 2008. Projekt si je pridobil Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Projektno skupino je sestavljalo 15 etnologov specialistov iz petih profesionalnih ustanov.

Slovenija je 27. 12. 2007 sprejela Zakon o Konvenciji (Glej: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlmpid=20082), uradno pa je deponirala listino o ratifikaciji 18. 9. 2008. S tem se je obvezala, da bo ukrenila vse potrebno za varovanje nesnovne kulturne dediščine na svojem ozemlju, zlasti identificiranje in definiranje raznih sestavin nesnovne dediščine, s pomočjo skupnosti, skupin in ustreznih nevladnih organizacij. Prvi ukrep je Seznam ali več Seznamov nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo sproti obnavljala in o njih redno poročala Unescu. Drugi ukrepi so: ustanovitev posebnih teles za varovanje nesnovne kulturne dediščine, pospeševanje znanstvenih, tehničnih in umetniških študij nesnovne dediščine, zagotavljanje dostopa do nesnovne dediščine, ustanovitev dokumentacijskih ustanov za nesnovno dediščino. Več ukrepov mora biti posvečenih pospeševanju nesnovne dediščine zlasti z izobraževanjem, treningi, neformalnim prenašanjem znanja, informiranjem javnosti, vse to pa naj bi bilo izvedeno v sodelovanju s skupnostmi, skupinami in posamezniki.

Leta 2008 je slovenski parlament sprejel Zakon o varovanju kulturne dediščine (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=485) , v katerem je nesnovna dediščina (živa dediščina) obravnavana enakopravno ob nepremični in premični kulturni dediščini. Predvideva tudi posebno telo – Koordinatorja za varovanje žive kulturne dediščine, katerega naloga je da usklajuje nastajanje Registra žive dediščine, kamor spada evidentiranje, dokumentiranje, raziskovanje in interpretiranje žive dediščine, predlogi za vpise enot v register ter usklajevanje aktivnosti profesionalnih in civilnih pobud na tem področju.

Leta 2008 je Ministrstvo za kulturo razpisalo delovno področje Koordinatorja za varstvo žive kulturne dediščine za leti 2008 in 2009. Razpis je dobil Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

Prva enota, Škofjeloški pasijon, je bila vpisana v Register žive kulturne dediščine konec leta 2008.

PREDSTAVITEV KOORDINATORJEVIH DEJAVNOSTI PRI VARSTVU ŽIVE KULTURNE DEDIŠČINE

Junija 2009 je bila izdana zgibanka "Živa kulturna dediščina Slovenije" v kateri sta predstavljeni dejavnost Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine in javno vabilo za sodelovanje pri evidentiranju in prijavljanju enot za Register.

1. 10. 2009
Sestanek na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU s skupino sodelavcev o pripravi enot za register žive kulturne dediščine.

14. 10. 2009
Sestanek v Slovenskem etnografskem muzeju z muzejskimi etnologi o Registru žive dediščine. Navzočih je bilo 16 udeležencev iz 15 muzejev.

27. 10. 2009
Sestanek na Mestni občini Ptuj o problematiki registra žive kulturne dediščine. Navzoči so bili načelnik oddelka za družbene dejavnosti, župana sosednjih občin, bivša princa karnevala, predstavniki nekaterih društev ter predstavnica izpostave JSKD. Sodelovala sta še kolega etnologa dr. Aleš Gačnik in Andrej Brence.

9. 11. 2009
Koordinator varstva žive kulturne dediščine je poslal vabilo za sodelovanje pri nastajanju registra vsem ustanovam v Sloveniji, ki se ukvarjajo s preučevanjem kulture. Vabilo je bilo objavljeno tudi na spletni strani Slovenskega etnološkega društva in Inštituta za slovensko narodopisje. Določen je bil rok za zbiranje predlogov - 15. 3. 2010.

13. - 14. 11. 2009
Živeti z dediščino, posvetovanje Slovenskega etnološkega društva. Organizacija mednarodne sekcije: Nesnovna kulturna dediščina v luči Konvencije UNESCO. Predstavitev slovenskega sistema Registra in Koordinatorstva. V sekciji so sodelovali še Marjutka Hafner, Mirela Hrovatin, Miglena Ivanova, Saša Srećković, Martina Piko Rustia in Maria Walcher.

3. 12. 2009
Sestanek na Ministrstvu za kulturo. Dogovor o nadaljevanju koordinatorstva v letu 2010, določitev rokov za poročilo in delovni načrt 2010.

17. 12. 2009
Oddaja šestih prijav za Register žive kulturne dediščine s prilogami: Bistrške škuorke, Cerkljanski laufarji, Drežniški pust, Lončar Štefan Zelko, Orači iz Okiča, Slamokrovec Anton Golnar.

22. 1. 2010
Sestanek in okrogla miza Turističnega društva Lokovec. Pogovor o nesnovni dediščini v Lokovcu. Predstavitev sistema Registra.

2. 2. 2010
Predavanje in delavnica v Dolenjem jezeru pri Cerknici v okviru NEC (Notranjskega ekološkega centra). Predstavitev sistema Registra žive kulturne dediščine.

6. 3. 2010
Posvetovanje Pomen žive dediščine na primeru Haloz. Videm pri Ptuju. V organizaciji HALO agencije, ZRC SAZU in Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. Sodelovala sta še Andrej Brence in Irena Vesenjak.

15. 3. 2010
Živa kulturna dediščina Slovenije, spletna stran Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine. Začetek objavljanja na spletu (www.zkds.si).

17. 3. 2010
Obvestilo medijem o delovanju Koordinatorjeve dejavnosti v zvezi z Registrom žive kulturne dediščine in vabilo za spremljanje dejavnosti po predhodnem obvestilu.

31. 3. 2010
Etnološki večer Slovenskega etnološkega društva Prvi koraki Registra žive kulturne dediščine.

13. 4. 2010
Vabljeno sodelovanje na Delavnici Klopotec, v Drenovcu (Haloze), v okviru evropskega treritorialnega sodelovanje. Organizator Razvojna agencija HALO.

19. 4. 2010
Vabljeno predavanje v Muzeju novejše zgodovine Celje o sistemu registra žive kulturne dediščine in pogovor o možnih oblikah sodelovanja. Za muzejske delavce in za konzervatorje.

20. 4. 2010
Prvi sestanek Delovne skupine Koordinatorja za varstvo žive dediščine. Prisotni: Zvona Ciglič, Marjutka Hafner, dr. Katja Hrobat, Karla Kofol, mag. Zvezda Koželj, mag. Ksenija Kovačec Naglič, dr. Urša Šivic, dr. Nena Židov. Odsotna mag. Andrej Brence in Tatjana Vokič. Dnevni red: Sestava in način delovanja Delovne skupine, Poročilo o dosedanjem delu, Razprava in Načrt dela v obdobju do naslednje seje ter oblikovanje sklepov.

28. 4. 2010
Delovni sestanek s sodelavcema Centra Duo v Veržeju, Janezom Krncem in Tatjano Vokič. Predstavitev dejavnosti centra, ogled etnografskih razstav in dogovor o sodelovanju pri registru žive kulturne dediščine.

3. - 7. 5. 2010
V Râmnicu-Vâlcea, Romunija, je potekal Regionalni seminar UNESCO za Jugovzhodno Evropo na temo nesnovne kulturne dediščine. Udeležilo se ga je 37 ekspertov iz 18 držav. Iz Slovenije se ga je, v imenu Koordinatorja za varovanje žive dediščine, udeležila Tatjana Vokič (Center DUO, Veržej). Predstavila je slovenski sistem nastajanja Registra žive kulturne dediščine. Ob koncu seminarja so udeleženci sprejeli več sklepov. Med splošnimi je priporočilo državam članicam, da polno upoštevajo določila treh konvencij UNESCA (1972, 2003, 2005), med posebnimi pa je ustanovitev novega regionalnega centra UNESCO v Sofiji. Udeleženci seminarja bodo odgovorili na posebno anketo o stanju implementacije konvencije UNESCO o varstvu nesnovne dediščine in jo poslali regionalnemu uradu UNESCO v Benetkah.
Sklepe seminarja glej v rubriki Dokumenti!

2. 6. 2010
Register žive kulturne dediščine, Delavnica za območje Pomurja. Zavod Marianum Veržej, Center DUO.
Predstavitvi Registra in dejavnosti Koordinatorja za varstvo žive kulturne dediščine je sledila diskusija o odprtih vprašanjih kot npr. ali naj pojavi žive kulturne dediščine vstopajo v register posamezno ali združeni v tematske sklope, kako obravnavati večje kulturne prostore, kako obravnavati oživljanje pojavov dediščine, kako prijavljati čezmejne pojave.
Iz razprave so izšli predlogi o nadaljnjih korakih sodelovanja pri nastajanju Registra in sklep o organizaciji strokovnega posetovanja o značilni pomurski dediščini Borovem gostüvanju leta 2011 na Gradu Goričko.
Zapisnik delavnice si lahko ogledate v rubriki Dokumenti.

12. 6. 2010
Živa dediščina v Videmski pokrajini: beleženje, komentiranje in ohranjanje.
Mednarodno delavnico so pripravili Delovna skupina na Slovence zunaj meja Slovenije in Delovna skupina za živo kulturno dediščino pri SED ter Inštitut za slovensko kulturo v Špietru.
Naško Križnar in Martina Piko sta v prvem delu predstavila sistem nastajanja Registra žive dediščine v Sloveniji in na Koroškem.
V drugem delu so predstavili delovanje na področju nesnovne dediščine v Videmski pokrajini naslednji govorniki: Marina Cernetig, Peter Rustia, Luigia Negro, Luisa Cher, Luisa Battistig in Claudia Salamant, Dario Simaz pa je pokazal svoj film Muoj svet Ivan.
V zaključni razpravi so sodelujoči potrdili željo po sodelovanju med strokovnjaki iz Slovenije pri zbiranju enot žive kulturne dediščine med Slovenci v Italiji, za nastajajoči informacijski center pri Inštitutu za slovensko kulturo v Špietru.

16. do 20. avgust 2010
Nematerialna dediščina naših krajev, Etnološko – dialektološka delavnica v Palčavi šiši, Plešce (HR).
Letošnja delavnica, ki je bila organizirana v sklopu projekta Etnološke zbirke Palčava šiša v Plešcih, v dolini obmejne reke Čabranke, na meji Gorskega kotarja na Hrvaškem, Kočevske in Notranjske v Sloveniji, je zbrala mlade ljudi željne bolje spoznati svoj kraj, njegove govore in dediščino povezano s tradicionalnimi domačimi obrtmi, ki so se na območju razvijale tekom zadnjih sto in več let.
Naško Križnar je v eni od delavnic predstavil delo na registru žive kulturne dediščine v Sloveniji in vodil delavnico za videosnemanje žive kulturne dediščine.

4. september 2010
VODNIKOV TRG – ZAŠČITA KULTURNE DEDIŠČINE IN TRŽNICE
Brain storming za izhod iz krize, Prešernova dvorana ZRC SAZU, Ljubljana
Diskusijski prispevek Koordinatorja za varstvo žive dediščine: Stališča.pdf

16. do 20. avgust 2010
NEMATERIALNA DEDIŠČINA NAŠIH KRAJEV
Etnološko – dialektološka delavnica v Palčavi šiši, Plešce (HR).
Več o dogodku: Plešce.pdf

8. 8. 2010
Dne 8. septembra 2010 je bila v prostorih Inštituta za slovensko narodopisje, Novi trg 5/II v Ljubljani, ob 11h, seja Delovne skupine koordinatorja za varstvo žive kulturne dediščine
Dnevni red:
1. Pravilnik o delovanju Delovne skupine
2. Predlogi enot žive kulturne dediščine za vpis v register
3. Presoja o možnosti vpisa Vodnikovega trga v Ljubljani v register žive kulturne dediščine.
Zapisnik seje: Zapisnik.pdf. Presoja o možnosti vpisa Vodnikovega trga: Presoja.pdf.

17. 9. 2010
Sestanek v Slovenskem etnografskem muzeju. Prisotni: dr. Jelka Pirkovič, dr. Bojana Rogelj Škafar, Marjeta Mikuž, Maja Oven-Stanič in dr. Naško Križnar. Koordinator je predstavil tekoče delo na registru žive kulturne dediščine in glavne dokumente za nastajanje registra (prijavne obrazce, seznam potencialnih enot žive dediščine Slovenije in predloge kulturnih prvin za vpis v reprezentativni seznam Unesco). Razprava je tekla o možnostih sodelovanja muzejev in zavodov pri nastajanju registra. V ta namen bo izvedena anketa v omenjenih ustanovah. Glavno anketno vprašanje bo dopolnitev seznama potencialnih enot žive kulturne dediščine in predlogov za reprezentativni seznam Unesco.

13.10. 2010
Seminar na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, Novo mesto. Prisotni: Anita Matkovič, Marinka Dražumerič, Uroš Bavec, Tina Britovšek, Ivica Križ, dr. Ivanka Počkar, dr. Naško Križnar. Koordinator je predstavil tekoče delo na registru žive kulturne dediščine in nekatere dileme v zvezi s tem. Na dan so prišla vprašanja meril za vpis v register, zvrsti, datacije žive dediščine in vprašanje nosilstva znanja in veščin. V razpravi je bilo ugotovljeno, da je možno sodelovanje med koordinatorjem in dediščinskimi ustanovami. Podane so bile pobude konkretnih kulturnih prvin in sklenjeno je bilo nadaljnje sodelovanje.

27. 11. 2010
V Atriju Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, Novi trg 2, v Ljubljani, je potekalo srečanje ŽIVA KULTURNA DEDIŠČINA SE PREDSTAVI, ki so ga pripravili Slovensko etnološko društvo, Slovenska nacionalna komisija za Unesco in Inštitut za slovensko narodopisje ZRC.
Predstavilo se je 18 enot žive kulturne dediščine, ki jih je Delovna skupina Koordinatorja varstva žive dediščine potrdila kot ustrezne za vpis v register.
Katalog.pdf Vabilo.pdf

2. 12. 2010
Sestanek Delovne skupine koordinatorja varstva žive kulturne dediščine, ob 11. uri v prostorih ISN ZRC SAZU.
Dnevni red:
- Zapisnik prejšnje seje in pregled sklepov
- Poročilo koordinatorja
- Tekoče prijave enot žive dediščine
- Korigirane prijave
- Razno
Zapisnik.pdf

4. 11. 2010
Posvetovanje Štajerske turistične zveze v Hočah. Vabljeno predavanje dr. Naška Križnarja o registru žive kulturne dediščine in o možnostih sodelovanje s turističnimi organizacijami na terenu. Lokalna turistična društva bodo izpolnila ankete o živi kulturni dediščini v njihovih krajih.

1. 1. 2011
Z letom 2010 se je Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU iztekla pogodba o Koordinatorstvu varstva žive kulturne dediščine.